Program XIV Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH

PROGRAM  XIV WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ
27.06.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych osób – Prezes PTTMH dr Andrzej Rakowski.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby) – głosowanie.
 3. Wybór prowadzącego Zgromadzenie i protokolanta Zgromadzenia – głosowanie.
 4. Przedstawienie zebranym programu – osoba prowadząca Zgromadzenie.
 5. Sprawozdanie z realizacji celów statutowych PTTMH – Prezes dr Andrzej Rakowski.
 6. Głosowanie Zgromadzonych nad przyjęciem sprawozdania z realizacji celów statutowych.
 7. Sprawozdanie z działalności Sekcji Terapii CranioSacralnej.
 8. Sprawozdanie z działalności finansowej PTTMH – Skarbnik mgr Paweł Jęcka.
 9. Głosowanie Zgromadzonych nad przyjęciem sprawozdania finansowego PTTMH.
 10. Głosowanie nad przyjęciem w poczet Członków PTTMH nowych kandydatów.
 11. Głosowanie nad skreśleniem z listy Członków, którzy nie wywiązują się z obowiązków członkowskich.
 12. Sprawy organizacyjne, wnioski – dyskusja.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH – Prezes PTTMH.

                                                                                             Za Zarząd PTTMH
Andrzej Rakowski