Czynnościowe zaburzenia rozwoju

Czynnościowe zaburzenia rozwoju charakteryzują się u dorastających dzieci nieadekwatnym do wieku rozwojem umiejętności w dziedzinach kontroli ciała i ruchu, mowy, uwagi oraz przetwarzania percepcji i informacji. To właśnie okres pierwszych miesięcy i lat życia stanowi najważniejszą fazę pod kątem krytycznego spojrzenia na siebie i na środowisko, niejako zawsze zależnie od

Układ nerwowy wegetatywny, zablokowania i medycyna manualna

Wegetatywny układ nerwowy (WUN) jest częścią układu nerwowego sterującą wszystkimi czynnościami organizmu, które nie znajdują się pod stałym wpływem naszego świadomego umysłu [1, 4, 19]. Wszechobecne rozmieszczenie WUN, którego czynność polega na sterowaniu wszystkimi procesami życiowymi, tzn. zarówno w stanie homeostazy względnie homeodynamiki jak też w przypadku choroby, umożliwia diagnostyczny

Terapia bólu przez okostną

Okostna jest bogato zaopatrzona w receptory czuciowe i włókna nerwowe. Jest jedną z najbardziej wrażliwych na ból tkanek. W miejscach, w których okostna znajduje się bezpośrednio pod skórą, jest ona najbardziej wrażliwa na ból i jest chroniona przez odruch cofania. Okostna ma za zadanie zaopatrywać kość oraz rozpoczynać zrost kości

Zaburzenia stania i chodu (utykanie) w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego

W przypadku zespołu korzeniowego (RS) segmentów L4, L5 i S1 powodującego niewydolność lub niedowład określonych mięśni stopy i nogi pojawiają się zaburzenia chodu, zwłaszcza utykanie („limp”), co tutaj określać będziemy mianem „utykania korzeniowego”. W literaturze fachowej rzadziej wzmiankuje się utykanie w przypadku RS. Ponieważ utykanie w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego

Medycyna manualna i mowa

U dzieci z nieprawidłowościami ruchowymi można praktycznie znaleźć ponadprzeciętną ilość towarzyszących im zaburzeń związanych z przyswajaniem języka. Leczenie manualne proprioceptywnych zaburzeń rejonów kluczowych kręgosłupa, a zwłaszcza stawów głowowo-szyjnych, nierzadko idzie w parze z poprawą deficytów językowych. Tym samym wydaje się, że opóźnienia w rozwoju mowy są również wyrazem ogólnego sensomotorycznego

Ból pleców – przetwarzanie bólu i aktywna stabilizacja segmentowa

Szkoły pleców to istotny składnik wieloaspektowych programów leczenia w przypadku bólu pleców. Przekazywana wiedza dotycząca fizjologii bólu w przypadku bólu pleców znacznie zmienia podejście do bólu oraz sprawia, że taki ból wydaje się mniej groźny. Takie oraz inne aktualne obserwacje naukowe dotyczące treningu powierzchownych i głębokich mięśni segmentowych, jak również

Leczenie metodą wykorzystującą punkty spustowe w przypadku zespołu cieśni nadgarstka

Podsumowanie badania W Kanadzie opublikowano randomizowane badanie kontrolne na temat terapii chiropraktycznej pacjentów z chronicznym zespołem cieśni nadgarstka. Pacjentów przyjęto do badania na podstawie objawów (zaburzenie snu z powodu niewłaściwego czucia w ręce, uczucie drętwienia w kciuku, palcu wskazującym, środkowym oraz do połowy w palcu serdecznym, codzienne objawy utrzymujące się

Głęboki układ stabilizujący kręgosłupa

Na wstępie trzeba podkreślić, że treść tego artykułu należy rozpatrywać tylko w ramach czynności układu ruchu i jego zaburzeń. W tym kontekście chciałbym najpierw wspomnieć mojego nieżyjącego już przyjaciela i współpracownika Vladimira Jandę, który wprowadził pojęcie stereotypu ruchowego, a zwłaszcza „nierównowagi mięśniowej” [3]. Sami zorientowaliśmy się już ponad pół wieku

Zaburzenie czaszkowo-żuchwowe, heteroforia asocjacyjna oraz zaburzenia percepcji słuchowej

Diagnozy różnicujące asymetrii napięcia i sensomotorycznego zaburzenia łączności i sterowania W przypadku leczenia dzieci i młodzieży z klinicznymi objawami sensomotorycznego zaburzenia łączności i sterowania (SMD) i podobnymi zaburzeniami rozwoju, gdzie wcześniej wszędzie miał miejsce zespół asymetrii napięcia (TAS), zwykle należy przygotować siebie i rodziców na dłuższy, jednak przy starannej diagnostyce

Wrodzony mięśniowy kręcz karku

Patogeneza i czynniki ryzyka Wrodzone jednostronne skrócenie m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego ze skośną pozycją głowy w stronę skróconego mięśnia i rotacją w stronę przeciwną (rys. 1) jak również plagiocefalia1 są znane od czasu antyku i we wszystkich kręgach kulturowych („congenital muscular torticollis”, CMT). Istnieją zapisy, że podskórną tenotomię mięśnia przeprowadzano już w