Egzaminy

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej PTTMH

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wszystkich absolwentów kursu Terapii Manualnej Rakowskiego (wcześnie Terapii Manualnej Holistycznej) przygotowujących się do złożenia egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PTTMH informujemy o zmianie w sposobie przyjmowania egzaminu. Egzamin będzie składał się z dwóch części:

   I  praktycznej,
  II teoretycznej.

W części praktycznej zdający powinien wykazać się umiejętnością wykonywania technik badawczych, zabiegowych oraz autoterapeutycznych. Powinien umieć wyjaśnić wskazania oraz przeciwwskazania do ich stosowania. Pomyślne złożenie egzaminu praktycznego upoważnia do przystąpienia do części teoretycznej.

W przypadku nie zaliczenia części praktycznej zdający
nie może podchodzić do dalszej części egzaminu.

W części praktycznej zdający losuje 3 zagadnienia: 1 z technik badawczych, 1 z technik terapeutycznych oraz 1 z autoterapii. W części teoretycznej zdający losuje 5 zagadnień. Na ocenę końcową będzie się składała średnia wyników uzyskanych w obu częściach egzaminu.

W przypadku uzyskania wyniku, który nie będzie zdającego satysfakcjonował, ma on prawo podejść do kolejnej próby w następnym terminie ale nie więcej niż trzy razy. Jeśli zdający pomyślnie zaliczył część praktyczną a nie zaliczył części teoretycznej, przy następnym podejściu zdaje egzamin tylko z części teoretycznej.

Opublikowane na stronie PTTMH zagadnienia egzaminacyjne są nadal obowiązujące.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami egzaminacyjnymi (do pobrania):

Najbliższy termin egzaminu: 23 listopada 2024r.
Zachęcamy do uczestnictwa w warsztacie przedegzaminacyjnym w dniach 21-22 listopada 2024r.

Komisja Egzaminacyjna PTTMH

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
dr n. med. Janina Słobodzian
dr n. o zdr.  Bogumiła Dampc
mgr Grzegorz Boczkowski