Działalność

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 

Dnia 3 stycznia 2007 r. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dokonał wpisu PTTMMH do Rejestru Stowarzyszeń. Numer pozycji rejestru (numer KRS): 0000271033.

Formalnie Towarzystwo jest młodą organizacją. Jednak powstało na solidnej bazie, którą stanowi przede wszystkim potencjał ludzki w postaci dużej grupy lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów wykorzystujących koncepcję terapii manualnej holistycznej.

Podstawowym celem działalności PTTMH jest służyć choremu człowiekowi poprzez:

  • dalszy rozwój systemu pod względem naukowym – teoretycznym oraz praktycznym
  • opiekę merytoryczną oraz prawną jego członków
  • działania integrujące wszystkie środowiska medycyny manualnej działające w Polsce
  • działania integrujące te środowiska ze środowiskami medycyny klasycznej.

Pozostałe cele Towarzystwa dokładnie precyzuje jego Statut.
Zobacz także Kodeks Etyki Terapeutów Manualnych.

Organem kierującym pracami PTTMH jest Zarząd w składzie:

  • Prezes: dr n. wf Andrzej Rakowski
  • Zastępca ds. Naukowych: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
  • Zastępca ds. Organizacyjnych: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
  • Sekretarz: mgr Zbigniew Nowosad
  • Skarbnik: mgr Paweł Jęcka
  • Członek Zarządu: lek. med. Andrzej Kaczmarczyk